Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 72/863/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.10.2017 r.

w sprawie odmowy nadania dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odmawia nadania dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Rada Wydziału ponownie rozpatrzyła wniosek komisji habilitacyjnej o nadanie dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Na posiedzenie Rady Wydziału zaproszono członków komisji habilitacyjnej, ponownie przeprowadzono dyskusję i wysłuchano stanowisk recenzentów – prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz i prof. dr hab. inż. Urszuli Litwin. W opinii większości członków Rady Wydziału elementy krytyczne przeważyły nad pozytywnymi, wobec czego w głosowaniu tajnym Rada Wydziału ponownie podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi.