Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 79/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Bartosza Jaweckiego

 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 18 października 2017 r. nr BCK-III-L-7914/2017 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Bartosza Jaweckiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wszczętego w dniu 5 października 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.