Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 80/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 5 października 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Bartosza Jaweckiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 18 a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 79/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Bartosza Jaweckiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Beata Olszewska – sekretarz komisji,
  2. dr hab. inż. Maria Hełdak – recenzent,
  3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – członek komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.