Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 81/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Sewerniak stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr inż. Katarzynie Sewerniak stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: gospodarka przestrzenna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.