Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 82/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Edyty Hadaś:

  1. dr hab. inż. Marek Mróz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.