Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 84/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Iwancewicz

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Iwancewicz nt. „Wpływ obecności średniowiecznych fortyfikacji na stan terenów zieleni w zespołach śródmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska” w osobie dr. hab. Macieja Filipiaka, prof. nadzw. oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. arch. Jerzego Potyrały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.