Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 93/866/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.12.2017 r.

Uzasadnienie:

Dyscyplina naukowa „inżynieria środowiska” do chwili obecnej była umiejscowiona w obszarze i dziedzinie nauk technicznych. W Polsce tę dyscyplinę reprezentuje około 450 profesorów i doktorów habilitowanych, co świadczy o randze tej dyscypliny.

Środowisko naukowe obecnej dyscypliny „ochrona i kształtowanie środowiska” nauk rolniczych wyraziło wolę włączenia tej dyscypliny do dyscypliny „inżynieria środowiska” w naukach technicznych w nowej klasyfikacji dyscyplin.

W klasyfikacji dyscyplin Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będącej podstawą proponowanych zmian związanych z wprowadzeniem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce dyscyplina naukowa „inżynieria środowiska” jest wymieniona w dziedzinie nauk technicznych. Stąd też Rada Wydziału wnosi o utrzymanie inżynierii środowiska jako samodzielnej dyscypliny w naukach technicznych.