Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 7/867/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.01.2018 r.

w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Łukowiaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Łukowiaka nt. „Ocena krajobrazu i jej rola w ochronie walorów przyrodniczych i kulturowych strefy podmiejskiej Wrocławia” w osobie dr. hab. inż. Kazimierza Chmury oraz promotora pomocniczego w osobie dr Elżbiety Szopińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.