Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 10/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie opinii dotyczącej założeń do uchwały określającej szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego pozytywnie opiniuje następujące założenia do uchwały określającej szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia:

Forma studiów:

Stacjonarne

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
tel. 71 320 55 52,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek)
Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka obcego:

17.09.2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 6, 50-345 Wrocław

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

20.09.2018 r. (czwartek), godz. 9.00
Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata,
 2. Temat i koncepcja pracy doktorskiej,
 3. Kandydaci powinni wykazać się wiedzą z dyscypliny, w ramach której będą realizowane studia doktoranckie.

Rozmowa może być także prowadzona w języku obcym.

Limit miejsc:

ochrona i kształtowanie środowiska – 8 osób,
geodezja i kartografia – 8 osób.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 1. Wypełniona Karta Kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:
  1.1. Kwestionariusz osobowy;
  1.2. Curriculum Vitae;
  1.3. Podanie;
  1.4. Opinia o przydatności do pracy naukowej przygotowana przez promotora pracy magisterskiej lub osobę posiadającą tytuł profesora bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Średnia ocen ze studiów I i II stopnia (bądź jednolitych magisterskich) lub w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” średnia z zaliczonych lat studiów (bez oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) potwierdzone przez dziekanat.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia.
 4. 3 fotografie (1 szt. – 4,5 × 6,5 cm, 2 szt. – 3,5 × 4,5 cm).
 5. Certyfikat z wykazu stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261), potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie.
  Kandydat, który nie posiada odpowiedniego certyfikatu, przystępuje do egzaminu z języka obcego, bądź przedstawia zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, wydane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języków obcych w danej uczelni. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat lub zaświadczenie, ale chcą wykazać się wyższym poziomem znajomości języka niż przedstawiony na posiadanym certyfikacie, mogą dobrowolnie przystąpić do egzaminu. Przy składaniu dokumentów w Dziekanacie należy zadeklarować chęć przystąpienia do egzaminu z języka obcego. Kandydaci przystępujący do egzaminów językowych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu muszą, przed przystąpieniem do egzaminu, zapoznać się z zasadami i trybem przeprowadzenia tego egzaminu.
 6. Udokumentowana charakterystyka aktywności naukowej, dorobku naukowego, odbytych staży i praktyk zagranicznych.
 7. Pisemne przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej: temat, wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, sformułowanie problemu badawczego, proponowane metody badań (do dwóch stron tekstu, ok. 4000 znaków) w postaci wydruku i w wersji elektronicznej możliwej do edycji (przesłanej na adres kierownika studiów doktoranckich).
 8. Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.

Zasady przyjęć:

 1. Warunki przyjęcia na studia doktoranckie:
  1. uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 35 pkt,
  2. znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie minimum B2.
  3. uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” z zaliczonych lat studiów - na poziomie minimum 3,5.
  4. ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku mieszczącym się w obszarze nauk:
   – technicznych, ścisłych, przyrodniczych (dyscyplina geodezja i kartografia),
   – rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych (dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska).
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o sumę punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na tej podstawie komisja podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, w ramach limitu miejsc.
 3. W przypadku gdy na ostatnim miejscu ww. listy rankingowej znajdować się będzie dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym o przyjęciu na studia będzie liczba punktów uzyskanych za rozmowę kwalifikacyjną, a w dalszej kolejności za aktywność naukową, odbyte staże i praktyki zagraniczne.

Szczegółowe zasady punktacji:

1) średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, w przypadku beneficjentów
„Diamentowego Grantu” obowiązuje średnia
z zaliczonych lat studiów
p1 = 0 ‑ 5 pkt
  Przedział Punktacja  
  < 4,00 0 pkt,  
  4,00 – 4,19 1 pkt,  
  4,20 – 4,39 2 pkt,  
  4,40 – 4,59 3 pkt,  
  4,60 – 4,79 4 pkt,  
  ≥ 4,80 5 pkt  

2) ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia

p2 = 0 – 5 pkt
  Ocena Punktacja  
  4,0 1 pkt,  
  4,5 3 pkt,  
  5,0 5 pkt.  

3) znajomość języków obcych

p3 = 3 ‑ 10 pkt
a) język obcy  
  Poziom Punktacja  
  B2 3 pkt,  
  C1 5 pkt,  
  C2 7 pkt  
b) drugi język obcy – punktacja dodatkowa  
  Poziom Punktacja  
  B2 1 pkt,  
  C1 2 pkt,  
  C2 3 pkt  

4) aktywność naukowa

p4 = 0 ‑ 15 pkt
(konferencje, artykuły, postery, referaty i komunikaty naukowe)  

5) odbyte staże i praktyki zagraniczne

p5 = 0 – 10 pkt
(udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami i certyfikatami)  

6) rozmowa kwalifikacyjna

p6 = 0 – 20 pkt
w tym:  
a) koncepcja pracy doktorskiej 0 – 10 pkt  
b) zainteresowania naukowe, wiedza z zakresu dyscypliny
studiów doktoranckich 0 – 10 pkt
 

7) beneficjenci „Diamentowego Grantu” dodatkow ootrzymują w procesie rekrutacji 15 pkt.

Punkty za osiągnięcia w poz. 4, 5 i 6 są przyznawane według oceny Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.