Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 14/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie wyznaczenia drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Pawłuszek w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Pawłuszek nt. „Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych” w osobie prof. Paolo Tarolli z Uniwersytetu w Padwie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.