Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 15/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej nt. „Przekształcenia hydromorfologiczne a stan zróżnicowania roślinności wodnej i przybrzeżnej w rzece nizinnej na przykładzie Smortawy” w osobach:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. Krzysztof Lejcuś,
 • dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
 • promotor,
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.