Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 17/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Wojarnika w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamyka przewód doktorski mgr. inż. Krzysztofa Wojarnika w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza oddziaływania małej retencji zbiornikowej na środowisko przyrodnicze”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.