Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 20/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie nadania mgr inż. Edycie Hadaś stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr inż. Edycie Hadaś stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: fotogrametria i teledetekcja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

plik PDF Uzasadnienie do uchwały nr 19/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania dr. inż. Bartoszowi Jaweckiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska plik PDF, 185.87 KB
2018-10-11 20:52