Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 22/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej:

  1. prof. dr hab. inż. Antoni Tadeusz Miller,
  2. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.