Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 32/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Gniadka

 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9 kwietnia 2018 r. nr BCK-V-L-6734/18 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Gniadka w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia wszczętego w dniu 29 marca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.