Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 38/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego komisji doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Dawid

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego na przewodniczącego komisji doktorskiej w miejsce prof. dr. hab. inż. Mariana Rojka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.