Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 52/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego:

  1. prof. dr hab. inż. Jacek Paziewski,
  2. prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.