Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 54/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie powołania promotora, promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Walickiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Walickiej nt. „Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do monitorowania zmian w korycie rzeki górskiej”.” w osobie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego oraz promotora pomocniczego w osobie: dr. inż. Grzegorza Jóźkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.