Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 56/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie powołania stałych zespołów ds. przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) oraz na podstawie §20 Rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje stałe Zespoły ds. przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

A. W dziedzinie nauk rolniczych w składzie:

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
  2. Prof. dr hab. Jan Kempiński
  3. Prof. dr hab. Leszek Kuchar
  4. Prof. dr hab. Beata Raszka
  5. Prof. dr hab. Andrzej Żyromski

B. W dziedzinie nauk technicznych w składzie:

  1. Prof. dr hab. Andrzej Borkowski – przewodniczący,
  2. Prof. dr hab. Jarosław Bosy
  3. Prof. dr hab. Bernard Kontny
  4. Prof. dr hab. Janusz Łomotowski
  5. Prof. dr hab. Wojciech Skowroński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.