Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 60/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego stałego zespołu ds. przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) oraz na podstawie §20 Rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza prof. dr hab. Beatę Raszkę na przewodniczącą stałego zespołu ds. przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na czas nieobecności prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.