Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 77/873/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Majchrzaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Majchrzaka nt. „Erozja gruntów spoistych poniżej budowli piętrzących na przykładzie stopni wodnych Brzeg Dolny i Malczyce” w osobach:

 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • dr hab. Krzysztof Lejcuś,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • dr hab. inż. Bartosz Jawecki,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 • prof. dr hab. inż. Marian Mokwa – promotor,
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.