Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Biniak-Pieróg

 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 lipca 2018 r. nr BCK-III-L-7989/2018 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Biniak-Pieróg w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wszczętego w dniu 23 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.