Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 91/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie powołania promotora i kopromotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Drożdżewskiego w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Drożdżewskiego nt. „Modelowanie opóźnienia troposferycznego w laserowych pomiarach odległości SLR do satelitów geodezyjnych” w osobie dr. hab. inż. Krzysztofa Sośnicy, prof. nadzw. oraz kopromotora w osobie Dr Dipl Ing. Floriana Zusa z Geoforschungzentrum w Poczdamie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.