Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 98/875/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.10.2018 r.

w sprawie nadania mgr inż. Karolinie Kolasińskiej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr inż. Karolinie Kolasińskiej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: zagospodarowanie wód opadowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.