Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 100/876/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Chrobaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Chrobaka nt. „Prognozowanie natężenia erozji wodnej gleb z zastosowaniem automatów komórkowych” w osobie dr. hab. inż. Romualda Żmudy, prof. nadzw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.