Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 2/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Mirosławowi Wiatkowskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Mirosławowi Wiatkowskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych:

  1. prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. prof. dr hab. Joanna Kostecka – Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski,
  3. prof. dr hab. Józef Mosiej – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie,
  4. prof. dr hab. Sadżide Murat-Błażejewska – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  5. prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  6. prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
  7. prof. dr hab. Jerzy Siepak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,
  8. prof. dr hab. Kazimierz Szymański – Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska,
  9. prof. dr hab. Tomasz Winnicki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
  10. prof. dr hab. Józefa Wiater – Wydział i Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.