Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 3/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie nadania dr inż. Małgorzacie Biniak-Pieróg stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr inż. Małgorzacie Biniak-Pieróg stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: agrometeorologia, hydrometeorologia, agrofizyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie opinii z dnia 17 grudnia 2018 r. komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Biniak-Pieróg, stwierdza, że habilitantka spełnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego, zawarte w art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 1789) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

Monografia naukowa pod tytułem Monitoring opadu atmosferycznego i wilgotności gleby jako podstawa oceny efektywnego zasilania profilu glebowego w wodę w pełni spełnia kryteria w zakresie wartości naukowej, stanowi istotny wkład w rozwój dziedziny nauk rolniczych i dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska.