Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 4/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie odmowy nadania dr. inż. Jackowi Gniadkowi stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odmawia nadania dr. inż. Jackowi Gniadkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Wydziału zapoznała się z dokumentacją przygotowaną przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zawierającą recenzje, protokół z posiedzenia Komisji oraz uchwałę Komisji prezentującą negatywną opinię w sprawie nadania dr inż. Jackowi Gniadkowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (4 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się). Rada Wydziału zwróciła uwagę na fakt, że jedna recenzja była negatywna, dwie pozytywne recenzje wykazywały również szczupłość dorobku habilitanta w niektórych zakresach działalności.

Wobec jednoznacznie negatywnego stanowiska komisji habilitacyjnej (brak głosów „za”) i braku głosów w dyskusji przemawiających na korzyść kandydata, Rada Wydziału w głosowaniu tajnym poparła wniosek Komisji Habilitacyjnej i przegłosowała uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Jackowi Gniadkowi.