Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 15/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie nadania mgr inż. Małgorzacie Dawid stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr inż. Małgorzacie Dawid stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność agrohydrologia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.