Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 24/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Henryka Grzywna w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669) w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Henryka Grzywny nt. „Ocena wybranych wskaźników suszy rolniczej na użytkach zielonych, z wykorzystaniem danych satelitarnych” w osobie dr hab. inż. Beaty Olszewskiej oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Pawła Dąbka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.