Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 104/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad tematycznych i przedmiotowych na cztery kolejne lata 2019/2020 do 2022/2023

 

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wykaz uprawnień uczestników olimpiad tematycznych i przedmiotowych do przyjęcia na I rok studiów I stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2023.

Uprawnienia laureatów olimpiad przedmiotowych do przyjęcia na I rok studiów I stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w latach 2019-2023

Nazwa olimpiady Architektura
krajobrazu
Budownictwo Geodezja
i kartografia
Gospodarka
przestrzenna
Inżynieria
środowiska
Inżynieria
Bezpieczeń-stwa
Inżynieria
i gospodarka wodna
Innowacji technicznych i wynalazczości + + + + + + +
Wiedzy i umiejętności rolniczych +       +   +
Wiedzy i umiejętności budowlanych + +     +   +
Wiedzy geodezyjnej i kartograficznej     +        
Wiedzy technicznej   +          
Wiedzy ekonomicznej       +      
Ogólnopolska olimpiada logistyczna           +  
Olimpiada biologiczna +            
Olimpiada geograficzna +     +      
Olimpiada ekonomiczna       +      
Olimpiada fizyczna   + +   + + +
Olimpiada informatyczna + + + + + + +
Olimpiada matematyczna + + + + + + +
Olimpiada wiedzy ekologicznej +            
  1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego, którzy posiadają na świadectwie oceny co najmniej dostatezne z przedmiotów objętych postępowaniem.
  2. Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  3. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.