Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 109/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie powołania promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wysmułek w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Joanny Wysmułek nt. „Ocena dostępności do terenów zieleni publicznej” w osobie dr hab. inż. Marii Hełdak oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. Joanny Kamińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.