Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 110/877/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego doktorskiej mgr inż. Elżbiety Lasoty

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Elżbiety Lasoty w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Badanie refrakcyjności troposfery z wykorzystaniem obserwacji naziemnych i satelitarnych GNSS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.