Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 40/879/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. Igi Soleckiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia temat rozprawy doktorskiej mgr inż. Igi Soleckiej z „Identyfikacja krajobrazów priorytetowych metodą nakładania warstw informacyjnych” na „Identyfikacja i waloryzacja krajobrazu na potrzeby polityki przestrzennej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.