Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 41/879/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego komisji doktorskiej mgr inż. Malwiny Mikołajczyk

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza dr. hab. inż. Kazimierza Chmurę na przewodniczącego komisji doktorskiej mgr inż. Malwiny Mikołajczyk w miejsce dr hab. inż. arch. Eleonory Gondy-Soroczyńskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.