Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 50/879/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie poparcia starań o umieszczenie miesięcznika „Gospodarka Wodna” w wykazie czasopism naukowych przygotowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowiła zdecydowanie poprzeć starania Redakcji i współpracowników czasopisma „Gospodarka Wodna” o umieszczenie tego tytułu w wykazie czasopism przygotowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowisko nasze uzasadniamy jak następuje:

  • „Gospodarka Wodna” jest czasopismem z 84-letnią tradycją (pierwszy numer ukazał się w 1935 roku). Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Służyło i służy jako miejsce prezentowania publikacji o charakterze naukowo-technicznym z szeroko rozumianego zakresu problematyki gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Na łamach Gospodarki Wodnej omawiają są naukowe oraz metodyczne podstawy rozwiązywania kluczowych problemów gospodarki wodnej (podstaw projektowania, realizacji obiektów i zarządzania systemami gospodarki wodnej),
  • Łamy czasopisma służą prezentacji artykułów naukowych i specjalistycznych dotyczących zagadnień hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii i hydrotechniki, poruszających tak ważne, dla społeczeństwa i gospodarki narodowej tematy jak: zagrożenie deficytem wody, jakość wody, ochrona przed powodzią, hydroenergetyka, budownictwo wodne i jego wpływ na środowisko i in. Autorami artykułów są znani i wybitni specjaliści w tej dziedzinie z dużym dorobkiem naukowym i doświadczeniem praktycznym;
  • Łamy „Gospodarki Wodnej” otwarte są także dla młodych naukowców, którzy nie mają jeszcze uznanej renomy naukowej w środowisku, a tym samym mają ograniczoną możliwość prezentowania swoich osiągnięć w prestiżowych wydawnictwach;
  • Czasopismo na swoich łamach zamieszcza również informacje o działalności międzynarodowych organizacji branżowych, konferencjach, sympozjach i zjazdach;
  • „Gospodarka Wodna” cieszy się uznaniem i popularnością w całej branży gospodarki wodnej oraz w środowiskach naukowych związanych z tą branżą. Wiąże się to z pozyskiwaniem i publikowaniem artykułów o dobrym poziomie merytorycznym i wysokim stopniu przydatności do wdrożeń, a także z utrzymaniem wysokiego poziomu edytorskiego i naukowego czasopisma oraz wieloletnim i znaczącym wpływem tych artykułów na tworzenie i rozwój systemów gospodarowania wodą,
  • Niezamieszczenie „Gospodarki Wodnej” na liście MNiSW, może spowodować zmniejszenie liczby osób ze środowiska naukowego chętnych do publikowania na jej łamach, co będzie skutkować rozluźnieniem więzi nauki i praktyki w tak ważnej dziedzinie jaką jest gospodarka wodna.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowanie popiera dążenie „Gospodarki Wodnej” do zajęcia stosownego miejsca na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.