Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 54/880/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. inż. Krzysztofowi Sośnicy tytułu naukowego profesora nauk technicznych

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowanie o nadanie dr. hab. inż. Krzysztofowi Sośnicy tytułu naukowego profesora nauk technicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.