Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 85/882/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie opinii na temat odwołania dr inż. Jacka Gniadka od Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 4/878/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu negatywnie opiniuje zasadność odwołania dr inż. Jacka Gniadka od uchwały nr 4/878/2019 o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia podjętej na posiedzeniu Rady w dniu 23 stycznia 2019 r.

 

Uzasadnienie:

Rada Wydziału IKŚiG ustosunkowując się do odwołania złożonego przez Pana dr inż. Jacka Gniadka stwierdza, że uwagi natury merytorycznej zawarte w części II odwołania kwestionują sentencje pojawiające się w recenzjach. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 2019r. (Sygnatura akt II Sa/WA 584/18, wyrok z 4 lutego 2019 r.), recenzje nie podlegają ocenie merytorycznej po ich przyjęciu przez Dziekana. W związku z powyższym Rada Wydziału nie będzie zajmować stanowiska w sprawie domniemanych uchybień merytorycznych.

Zastrzeżenia formalne w części I odwołania dotyczą spraw, które nie miały wpływu na wynik głosowania, co w kolejnych punktach zostaje uzasadnione następująco:

  1. Rozbieżność specjalności recenzentów z obszarem badań habilitanta nie stanowi uchybienia formalnego. Członkowie zostali powołani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, o stopniach naukowych i tytule naukowym, oraz o stopniach i tytule w zakresie stuki (tekst. Jedn. Dz. U. 2017 Poz. 1789), gdyż są to samodzielni pracownicy naukowi z dyscypliny geodezja i kartografia, posiadający dorobek w tej dyscyplinie. Należy podkreślić, że nie istnieje dyscyplina geodezja rolna, więc zastrzeżenie zawarte w odwołaniu nie jest zasadne.
  2. Zasada bezstronności została dochowana, gdyż nie ma podstaw do implikacji o stronniczości w przypadku wspólnej pracy naukowej sekretarza (dr hab. W. Rohm) i recenzenta (prof. J. Bosy) w przypadku oceny dorobku naukowego Habilitanta.
  3. Przewodniczący komisji Prof. Ryszard Źróbek i członek komisji Dr hab. K. Kocur-Bera pracują w różnych Instytutach, a także reprezentują różne dyscypliny naukowe. Osoby te zostały powołane do składu Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na co Rada Wydziału nie miała wpływu.
  4. Zarzut o współautorstwie dotyczący autorstwa różnych rozdziałów tej samej monografii jest bezzasadny. Monografia ta nie była przedstawiona do oceny jako osiągnięcie naukowe habilitanta.
  5. Zaproszenie Habilitanta na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej zostało wysłane po terminie zawartym w Rozporządzeniu, natomiast sama rozmowa dotyczyła, jak sam dr Gniadek zaznacza, tematów nie związanych bezpośrednio z osiągnięciem naukowym, a przez to miała znikomy wpływ na wynik głosowania na posiedzeniu Komisji.
  6. Udzielono pełnego dostępu do dokumentów z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2019 r., tj. po posiedzeniu Rady Wydziału, na którym była rozpatrywana przedmiotowa sprawa.
  7. Nie istnieje przepis, który mówi o potrzebie sporządzania pisemnej opinii przez członka Komisji, opinię prof. Borkowskiego można znaleźć w protokole z posiedzenia Komisji.
  8. Zarzut jest bezzasadny, dokumenty publikowane przez WIKŚiG na stronie internetowej i przesłane do Centralnej Komisji są oficjalnym stanowiskiem Komisji i Rady Wydziału, a brak ich zaparafowania nie stanowi o ich wiarygodności.
  9. Głosowanie w trybie jawnym zostało przeprowadzone na posiedzeniu Komisji, a głosy zostały oddane zgodnie z opiniami zawartymi w protokole z posiedzenia komisji. Nie istniała zatem potrzeba podania w części protokołu dokumentującego głosowanie imion i nazwisk członków Komisji wraz z wynikiem ich głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.