Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 99/882/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie aktualizacji komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Sylli

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uaktualnia komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Sylli:

 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw.,
 • dr hab. Małgorzata Biniak-Pieróg,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw. – promotor,
 • recenzenci.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.