Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 100/882/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Hanny Okrasińskiej-Płociniczak

 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienia temat rozprawy doktorskiej mgr Hanny Okrasińskiej-Płociniczak z „Nowy model charakterystyk przepływu wody w ośrodku porowatym na „Model operacyjny zmienności zasobu wody w przypowierzchniowej warstwie gleby i jego fizyczne uzasadnienie”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.