Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 107/882/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzupełnia skład komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Okrasińskiej-Płociniczak o następujące osoby:

  • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.
  • dr hab. inż. Beata Olszewska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.