Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 73/881/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.04.2019 r.

w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Bartłomiejowi Ćmielewskiemu w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr. inż. Bartłomiejowi Ćmielewskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.