Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 74/881/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.04.2019 r.

w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Chrobaka

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza dr hab. inż. Tomasza Kowalczyka na promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Chrobaka w miejsce dr. hab. inż. Romualda Żmudy, prof. nadzw.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.