Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 78/881/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.04.2019 r.

w sprawie powołania promotora i kopromotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Smolaka w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669) w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Smolaka nt. „Budowa narzędzi GIS do modelowanie przepływu ludności” w osobie dr. hab. inż. Witolda Rohma, prof. nadzw. oraz kopromotora w osobie dr inż. Katarzyny Siły-Nowickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.