Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 126/884/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.07.2019 r.

w sprawie nadania dr inż. Barbarze Sowińskiej-Świerkosz stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr inż. Barbarze Sowińskiej-Świerkosz stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie opinii z dnia 8 lipca 2019 r. komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Barbary Sowińskiej-Świerkosz, stwierdza, że habilitantka spełnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego, zawarte w art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 1789) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

Osiągnięcie naukowe w postaci cyklu 4 publikacji powiązanych tematycznie pt. „Wskaźniki oceny jakości krajobrazu obszarów o różnym stopniu antropogenicznego przekształcenia” w pełni spełnia kryteria w zakresie wartości naukowej, stanowi istotny wkład w rozwój dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.