Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 141/885/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie pielęgnowania tradycji i historii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi uczelni po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będąc reprezentantem społeczności akademickiej wydziału, wyraża wolę kontynuacji tradycji i pielęgnowania historii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz zachowania jego symboli w postaci barw, godła, sztandaru i odznaczeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.