Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 113/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 30.04.2019 r. postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Roberta Głowskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 18 a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) w związku z, uchwala się, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 110/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Głowskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski – sekretarz komisji,
  2. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – recenzent,
  3. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw. – członek komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.