Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ogłasza na podstawie § 77 Statutu

konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska


Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymogi:

 • mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
 • posiadać stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu wodociągów i kanalizacji,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie wodociągów i kanalizacji,
 • mieć ukończony co najmniej semestralny staż zagraniczny,
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie co najmniej B2,
 • spełniać wymagania określone w uchwale nr 31/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie oceny dorobku publikacyjnego przy awansach pracowników naukowo-dydaktycznych (http://www.aqua.up.wroc.pl/nauka/20229/akty_prawne.html).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys,
 3. autoreferat naukowy,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia,
 6. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 7. zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
 8. certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 9. wykaz publikacji.

Dokumenty należy składać do dnia 31 lipca 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 55 we Wrocławiu.

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 25 września 2019 r.