Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Otwarty nabór wniosków w Programie Edukacja

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Uprawnionymi partnerami mogą być również:

 • Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem (komponent I);
 • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem (komponent II-IV);
 • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu (komponent II-IV).

Obszarami priorytetowymi programu Edukacja:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów i realizowanych w ich ramach działań:

Komponent I. Profesjonalny rozwój kadry:

 • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;
 • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

Komponent II. Mobilność w szkolnictwie wyższym:

 • dla studentów – mobilności i praktyki;
 • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.

Komponent III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów);
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

Komponent IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:

 • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
 • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2019 roku.

Więcej informacji…