Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zasady realizacji studiów

  1. Na kierunek architektura krajobrazu mogą być przyjęte tylko te osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów. 
  2. Studia trwają cztery semestry. 
  3. Językiem realizowania studiów jest język angielski. 
  4. Zajęcia w semestrze pierwszym realizowane są w Polsce dla wszystkich studentów. 
  5. W semestrze drugim polscy studenci odbywają praktykę w Chinach, natomiast chińscy studenci w Polsce. 
  6. Semestr trzeci realizowany jest w Chinach dla wszystkich studentów. 
  7. W semestrze czwartym studenci realizują zajęcia w macierzystych uczelniach, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 
  8. Strony porozumienia dokonują naboru kandydatów na studia według kryteriów obowiązujących w ich kraju. 
  9. Limity przyjęć na studia Strony ustalają każdorazowo przed rozpoczęciem rekrutacji. 
  10. Prawa, obowiązki i status studenta określają regulaminy studiów i przepisy obowiązujące na poszczególnych uczelniach.